OPŠTI USLOVI

 

Kandidati koji su završili osnovnu školu za upis u I razred srednje škole podnose sledeća dokumenta:

 1. Prijava na Konkurs. Na osnovu člana 13. Zakona o administrativnim taksama („Sl. list

CG“, br. 18/2019), kandidati za upis oslobođeni su plaćanja administrativne takse;

 1. Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole i diplome i uvjerenja o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenim priznanjima;
 2. Kopija biometrijske lične karte.

 

Prijava na Konkurs podnosi se školi najkasnije do 12. oktobra 2023. godine. Prijava se

podnosi putem pošte ili u školi, u terminima koje odredi škola.

Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 15. oktobra 2023. godine.

 

KRITERIJUMI ZA UPIS

 

 I Kriterijumi za  upis  učenika u I razred gimnazije

 

Upis učenika u I razred gimnazije vrši se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju („Službeni list RCG“, broj 21/05 i „Službeni list CG“, br. 28/16, 18/18 i 96/22) i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2023/2024. godinu, broj 01-604/23-3829/2 od 17. maja 2023. godine.

Kandidati za upis u srednju školu rangiraju se prema ukupno ostvarenom broju bodova po svim osnovama koji se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.

Pripadnik  romske  i  egipćanske  populacije  ostvaruje  dodatnih  šest  (6)  bodova  po  principu

afirmativne akcije.

Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova, prema kriterijumima datim u Pravilniku o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju.

 

 II  Kriterijumi  za  upis  učenika  u  I  razred  stručnih  škola

 

Upis učenika u I razred stručnih škola određuje se na osnovu Pravilnika o vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu („Službeni list RCG“, br. 21/05 i „Službeni list Crne Gore“, br. 18/18) i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2023/2024. godinu, broj 01-604/23-3829/2 od 17. maja 2023. godine

Način, postupak i vrednovanje kriterijuma za upis učenika u stručnu školu, u trajanju od tri ili četiri godine, u slučaju kada je broj prijavljenih kandidata za upis veći od broja traženog konkursom, sprovodi se. na način propisan navedenim Pravilnikom.

Provjera  posebne  nadarenost,  odnosno  sposobnosti  za  upis,  vrši  se  u  skladu  sa

Pravilnikom.

Sadržaj provjere posebne nadarenosti, odnosno sposobnosti utvrđuje se obrazovnim

programom, a postignuti uspjeh vrednuje se na način propisan Pravilnikom.

 

Sektori

Nivo IV1

Nivo  III

Saobraćaj i komunikacije

Matematika

Fizika

Matematika

Fizika

Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika i automatizacija i dr.)

Podsektor Elektrotehnika

Matematika

Fizika

Matematika

Fizika

Podsektor Mašinstvo i obrada

metala

Matematika

Fizika

Matematika

Fizika

Podsektor Mehatronika

Matematika

Fizika

 

Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija

Matematika

Fizika

Matematika

Fizika

Zdravstvo i socijalna zaštita

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno

maternji jezik i književnost

Biologija

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno

maternji jezik i književnost

Biologija

Interdisciplinarna područja

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost

odnosno

maternji jezik i književnost

Strani jezik

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno

maternji jezik i književnost

Biologija

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost

Biologija

Ekonomija i pravo

Crnogorski - srpski, bosanski i

hrvatski jezik i književnost

odnosno maternji jezik i

književnost

Strani jezik

 

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo

Crnogorski - srpski, bosanski i

hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost

Strani jezik

Crnogorski - srpski, bosanski i

hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost

Strani jezik

Građevinarstvo i uređenje prostora

Matematika

Fizika

Matematika

Fizika

Usluge

Podsektor Tekstilstvo

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost

Likovna kultura

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost

Likovna kultura

Podsektor Lične usluge

 

Crnogorski - srpski, bosanski i

hrvatski jezik i književnost

odnosno maternji jezik i

književnost

Likovna kultura

 

 

Nastavni predmeti od značaja za sticanje nivoa stručnog obrazovanja u srednjim stručnim školama po sektorima i podsektorima su dati u sledećoj tabeli:

Ukoliko u sedmom, osmom ili devetom razredu osnovne škole nije izučavan jedan od utvrđena dva nastavna predmeta, vrednuje se prosječna ocjena iz tog nastavnog predmeta iz razreda u kojima je predmet izučavan.

 

III Umjetničke škole

 

Ukoliko je obrazovnim programom kao poseban uslov za upis određena provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti (umjetničke škole i dr.), umjesto vrednovanja uspjeha iz dva nastavna predmeta od značaja za sticanje obrazovanja, vrednuje se posebna nadarenost odnosno sposobnost.

Posebna nadarenost odnosno sposobnost vrednuje se tako što se pokazana posebna nadarenost odnosno sposobnosti ocjenjuju opštim uspjehom: nedovoljan (1) vrednuje se sa 0 bodova, dovoljan (2) vrednuje se sa 10 bodova, dobar (3) vrednuje se sa 22 boda, vrlo dobar (4) vrednuje se sa 34 boda i odličan (5) vrednuje se sa 46 bodova.

Kandidat  koji  ima  najmanje  10  bodova  na  provjeri  posebne  nadarenosti  odnosno

sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno rangiranje saglasno Pravilniku.

Opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole vrednuje se na isti način kao u drugim stručnim školama.

 

IV Upis kandidata koji su stekli srednje obrazovanje ili završili pojedine razrede

 

Kandidati koji su završili stručnu školu ili gimnaziju i stekli diplomu srednjeg obrazovanja i žele da nastave obazovanje radi  prekvalifikacije i dokvalifikacije radi polaganja dopunskih i diferencijalnih ispita odnosno razrednog ispita pojedinog razreda podnose sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na Konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama (»Službeni

list CG«, br. 18/2019) kandidati za upis su oslobođeni plaćanja administrativne takse;

 1. Svjedočanstva pojedinih razreda stručne škole odnosno gimnazije;
 2. Kopiju biometrijske lične karte.

Prijava na Konkurs podnosi se školi najkasnije do 17. oktobra 2023. godine. Prijava se

podnosi putem pošte ili u školi, u terminima koje odredi škola.

Rang lista kandidata za upis u pojedine obrazovne programe utvrđuje se na osnovu uspjeha iz pojedinih razreda prethodnog srednjeg obrazovanja i objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 20. oktobra 2023. godine.

Kandidati koji su ranije započeli srednje obrazovanje odnosno uspješno završili pojedine razrede, ne prijavljuju se na ovaj Konkurs, već se neposredno upisuju u odgovarajući razred radi nastavka obrazovanja u rokovima koje odredi škola.

 

V Pravo na prigovor

 

Na utvrđenu rang listu, kandidat za upis može podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole

u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja

prigovora.

Odluka nastavničkog vijeća je konačna.

 

 

1.

 

JU Srednja mješovita škola Andrijevica

 

 

1)

Opšta gimnazija

6 učenika

 

2)

Prehrambeni tehničar

5 učenika

 

3)

Veterinarski tehničar

5 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija »Niko Rolović« Bar

1) Opšta gimnazija                                                                                                 10 učenika

 

 1. JU Srednja stručna škola Bar

 

1)  Farmaceutski tehničar

2)  Veterinarski tehničar

3)  Nautički tehničar

4)  Brodomašinski tehničar

5)  Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta

6)  Automehaničar

7)  Frizer

8)  Kozmetičar

5 učenika

5 učenika

7 učenika

7 učenika

5 učenika

5 učenika

5 učenika

5 učenika

 

4.

 

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar

1) Ekonomski tehničar

 

 

5 učenika

 

2) Hotelsko-turistički tehničar

3) Gastronom

4) Restorater

5) Konobar

6) Kuvar

7) Prodavač

5 učenika

5 učenika

5 učenika

5 učenika

5 učenika

5 učenika

 

5.

 

JU Srednja stručna škola »Vukadin Vukadinović« Berane

1)  Ekonomski tehničar

 

 

5 učenika

 

2)  Pravno-administrativni tehničar

3)  Tehničar drumskog saobraćaja

4)  Automehaničar

5)   Instalater termotehničkih sistema

6)  Šumarski tehničar

7)  Tehničar obrade drveta

8)  Hotelsko-turistički tehničar

9)  Tehničar prodaje

10) Gastronom

11) Restorater

12) Konobar

13) Kuvar

3 učenika

10 učenika

5 učenika

3 učenika

5 učenika

3 učenika

3 učenika

5 učenika

10 učenika

5 učenika

5 učenika

5 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola Berane

1)

Elektrotehničar energetike

15 učenika

2)

Elektrotehničar računarskih sistema i mreža

10 učenika

3)

Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija

5 učenika

4)

Elektroinstalater

5 učenika

5)

Frizer

5 učenika

 

 

 1. JU Srednja medicinska škola »Dr Branko Zogović« Berane

1)

Zdravstveni tehničar

30 učenika

2)

Farmaceutski tehničar

10 učenika

3)

Zubni tehničar i stomatološki asistent

5 učenika

4)

Fizioterapeutski tehničar

5 učenika

5)

Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar

5 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija »Miloje Dobrašinović« Bijelo Polje

1)       Opšta gimnazija                                                                                              10 učenika

 

 1. JU Srednja stručna škola Bijelo Polje

1)

Farmaceutski tehničar

5 učenika

2)

Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta

10 učenika

3)

Hotelsko-turistički tehničar

10 učenika

4)

Tehničar prodaje

10 učenika

5)

Prodavač

10 učenika

6)

Konobar

10 učenika

7)

Kuvar

10 učenika

8)

Pekar

10 učenika

9)

Prehrambeni tehničar

10 učenika

10)

Tehničar drumskog saobraćaja

10 učenika

11)

Automehaničar

10 učenika

12)

Instalater termotehničkih sistema

10 učenika

 

 

 1. JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje

1)

Pravno-administrativni tehničar

5 učenika

2)

Ekonomski tehničar

5 učenika

3)

Elektrotehničar računarskih sistema i mreža

5 učenika

4)

Elektrotehničar energetike

10 učenika

5)

Elektrotehničar za razvoj web i mobilnih aplikacija

5 učenika

6)

Monter elektronske komunikacione infrastrukture

5 učenika

7)

Elektroinstalater

5 učenika

8)

Autoelektričar

5 učenika

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola »Danilo Kiš« Budva

1)

Opšta gimnazija

5 učenika

2)

Ekonomski tehničar

5 učenika

3)

Gastronom

10 učenika

4)

Restorater

10 učenika

5)

Hotelsko-turistički tehničar

10 učenika

6)

Kuvar

20 učenika

7)

Konobar

5 učenika

8)

Poslastičar

5 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija Cetinje

1)  Opšta gimnazija                                                                                                      5 učenika

 

 

 1. JU Srednja likovna škola »Petar Lubarda«Cetinje

1)  Likovni saradnik - slikar                                                                                          10 učenika

2)  Grafički dizajner - saradnik                                                                                     10 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola Cetinje

1)

Hotelsko-turistički tehničar

5 učenika

2)

Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta

5 učenika

3)

Kuvar

5 učenika

4)

Prodavač

5 učenika

5)

Automehanilčar

5 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija »Petar I Petrović Njegoš« Danilovgrad

1) Opšta gimnazija                                                                                                 4 učenika

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola Golubovci

1)

Opšta gimnazija

10 učenika

2)

Agrotehničar

10 učenika

3)

Ekonomski tehničar

10 učenika

4)

Frizer

10 učenika

5)

Konobar

10 učenika

6)

Kuvar

10 učenika

7)

Veterinarski tehničar

8 učenika

8)

Gastronom

8 učenika

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola »Ivan Goran Kovačić« Herceg Novi

1)

Opšta gimnazija

5 učenika

2)

Fizioterapeutski tehničar

5 učenika

3)

Zdravstveni tehničar

5 učenika

4)

Ekonomski tehničar

5 učenika

5)

Tehničar arhitekture i dizajn enterijera

5 učenika

6)

Građevinski tehničar za visokogradnju

5 učenika

7)

Gastronom

5 učenika

8)

Restorater

5 učenika

9)

Tehničar prodaje

6 učenika

10)

Kuvar

5 učenika

11)

Konobar

5 učenika

 

 

 1. 19. JU Srednja mješovita škola »Braća Selić« Kolašin

1)

Opšta gimnazija

5 učenika

2)

Ekonomski tehničar

5 učenika

3)

Hotelsko-turistički tehničar

10 učenika

4)

Restorater

15 učenika

5)

Gastronom

15 učenika

6)

Konobar

10 učenika

7)

Kuvar

10 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija Kotor

1)

Opšta gimnazija

5 učenika

2)

Ekonomski tehničar

5 učenika

3)

Zdravstveni tehničar

5 učenika

 

 

 1. JU Pomorska škola Kotor

1) Nautički tehničar                                                                                                    5 učenika

2) Brodomašinski tehničar                                                                                          5 učenika

3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta                                           5 učenika

 

 

 1. JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor

1) Muzički izvođač - trubač                                                                                    1 učenik

2) Muzički saradnik                                                                                                 2 učenika

3) Muzički izvođač - klavirista                                                                                 1 učenik

4) Muzički izvođač- gitarista                                                                                   1 učenik

5) Muzički izvođač - violinista                                                                                 1 učenik

6) Muzički izvođač - flautista                                                                                  1 učenik

7) Muzički izvođač - klarinetista                                                                              1 učenik

8) Muzički izvođač - harmonikaš                                                                            1 učenik

9) Muzički izvođač - saksofonista                                                                           1 učenik

10) Muzički izvođač - solo pjevač                                                                           1 učenik

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola »Vuksan Đukić« Mojkovac

1)

Opšta gimnazija

5 učenika

2)

Ekonomski tehničar

10 učenika

3)

Hotelsko-turistički tehničar

10 učenika

4)

Gastronom

10 učenika

5)

Restorater

10 učenika

6)

Konobar

10 učenika

7)

Kuvar

10 učenika

8)

Prodavač

10 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija »Stojan Cerović« Nikšić

1) Opšta gimnazija                                                                                                5 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola Nikšić

1)

Elektrotehničar elektronike

20 učenika

2)

Elektrotehničar energetike

30 učenika

3)

Elektrotehničar računarskih sistema i mreža

20 učenika

4)

Elektroinstalater

10 učenika

5)

Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija

5  učenika

6)

Monter elektronske komunikacione infrastrukture

10 učenika

7)

Autoelektričar

10 učenika

8)

Frizer

10 učenika

 

 

 1. JU Prva srednja stručna škola Nikšić

1)

Farmaceutski tehničar

10 učenika

2)

Zdravstveni tehničar

10 učenika

3)

Prehrambeni tehničar

8 učenika

4)

Tehničar automehatronike

8 učenika

5)

Mašinski tehničar energetike i termotehnike

8 učenika

6)

Tehničar za kompjutersko konstruisanje i dizajn u mašinstvu

5 učenika

7)

Građevinski tehničar za visokogradnju

8 učenika

8)

Automehaničar

10 učenika

9)

Zavarivač

8 učenika

10)

Bravar

8 učenika

11)

Tehničar drumskog saobraćaja

15 učenika

12)

Vozač motornog vozila

5 učenika

13)

Instalater termotehničkih sistema

5 učenika

 

 

 1. JU Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

1) Ekonomski tehničar                                                                                                    15 učenika

2) Pravno-administrativni tehničar                                                                                   5 učenika

3) Tehničar prodaje                                                                                                        15 učenika

4) Gastronom                                                                                                                 25 učenika

5) Restorater                                                                                                                  25 učenika

6) Kuvar                                                                                                                         10 učenika

7) Konobar                                                                                                                    10 učenika

 

 

 1. JU Muzička škola »Dara Čokorilo« Nikšić

1)

Muzički izvođač - klavirista

1 učenik

2)

Muzički izvođač - violinista

1 učenik

3)

Muzički izvođač - violista

1 učenik

4)

Muzički izvođač - violončelista

1 učenik

5)

Muzički izvođač - harmonikaš

1 učenik

6)

Muzički izvođač - trubač

1 učenik

7)

Muzički izvođač - gitarista

1 učenik

8)

Muzički izvođač - solo pjevač

1 učenik

9)

Muzički izvođač - klarinetista

1 učenik

10)

Muzički izvođač - flautista

1 učenik

11)

Muzički saradnik

3 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola Petnjica

1) Ekonomski tehničar                                                                                           5 učenika

2) Agrotehničar                                                                                                      5 učenika

3) Poljoprivredni proizvođač                                                                                  5 učenika

4) Ratar-povrtar                                                                                                     5 učenika

5) Opšta gimnazija                                                                                                5 učenika

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola »Bećo Bašić« Plav

1)

Opšta gimnazija

10 učenika

2)

Zdravstveni tehničar

10 učenika

3)

Hotelsko-turistički tehničar

10 učenika

4)

Tehničar prodaje

10 učenika

5)

Kuvar

7 učenika

6)

Prodavač

7 učenika

7)

Tehničar drumskog saobraćaja

10 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija »Tanasije Pejatović« Pljevlja

1) Opšta gimnazija                                                                                              2 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola Pljevlja

1)  Ekonomski tehničar                                                                                           10 učenika

2)  Elektrotehničar energetike                                                                                10 učenika

3)  Elektrotehničar računarskih sistema i mreža                                                    10 učenika

4)  Elektroinstalater                                                                                                 10 učenika

5)  Autoelektričar                                                                                                     10 učenika

6)  Bravar                                                                                                                10 učenika

7)  Zavarivač                                                                                                           10 učenika

8)  Instalater termotehničkih sistema                                                                      10 učenika

9)  Automehaničar                                                                                                  10 učenika

10) Tehničar za dizajn i kompjutersko konstruisanje u mašinstvu                          10 učenika

11) Restorater                                                                                                          10 učenika

12) Gastronom                                                                                                         10 učenika

13) Tehničar prodaje                                                                                               10 učenika

14) Prodavač                                                                                                          10 učenika

15) Kuvar                                                                                                                 10 učenika

16) Konobar                                                                                                             10 učenika

17) Tehničar drumskog saobraćaja                                                                           5 učenika

18) Vozač motornog vozila                                                                                         5 učenika

19) Operater obrade drveta                                                                                     10 učenika

20) Šumarski tehničar                                                                                                  5 učenika

21) Zdravstveni tehničar                                                                                              5 učenika

 

 

 1. JU Gimnazija »Slobodan Škerović« Podgorica

1) Opšta gimnazija                                                                                            45 učenika

2) Matematička gimnazija                                                                                    5  učenika

3) Filološka gimnazija                                                                                          5 učenika

 

 

 1. JU Srednja ekonomska škola »Mirko Vešović« Podgorica

1) Ekonomski tehničar                                                                                           10  učenika

2) Pravno-administrativni tehničar                                                                         10 učenika

 

 

 1. JU Srednja građevinsko-geodetska škola »Inž. Marko Radević« Podgorica

1) Građevinski tehničar za niskogradnju i hidrogradnju                                        14 učenika

2) Građevinski tehničar za visokogradnju                                                             14 učenika

3) Tehničar za geodeziju                                                                                       14 učenika

4) Tehničar za arhitekturu i dizajn enterijera                                                         14 učenika

5) Tehničar za dekorisanje i aranžiranje prostora                                                 14 učenika

6) Izvođač završnih građevinskih radova                                                              14 učenika

7) Vodoinstalater                                                                                                   14 učenika

8) Izvođač građevinskih radova                                                                             14 učenika

 

 

 1. JU Srednja elektrotehnička škola »Vaso Aligrudić« Podgorica

1)

Elektrotehničar računarskih sistema i mreža

10 učenika

2)

Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija

10 učenika

3)

Elektrotehničar elektronskih komunikacija

20 učenika

4)

Elektrotehničar energetike

25 učenika

5)

Elektroteničar elektronike

10 učenika

6)

Elektroinstalater

10 učenika

7)

Monter elektronske komunikacione infrastrukture

10 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola »Ivan Uskoković« Podgorica

1) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta                                  15 učenika

2) Tehničar automehatronike                                                                             15 učenika

3) Mašinski tehničar za energetiku i termotehniku                                            10 učenika

4) Tehničar za dizajn i kompjutersko konstruisanje u mašinstvu                        5 učenika

5) Automehaničar                                                                                             25 učenika

6) Limar - autolimar                                                                                            10 učenika

7) Zavarivač                                                                                                       15 učenika

8) Instalater termotehničkih sistema                                                                  15 učenika

9) Mehaničar energetskih postrojenja                                                               10 učenika

10) Bravar                                                                                                          15 učenika

11) Tehničar drumskog saobraćaja                                                                   15 učenika

12) Saobraćajno-transportni tehničar                                                                15 učenika

13) Tehničar tehničko kolske djelatnosti                                                            15 učenika

14) Tehničar vuče                                                                                             15 učenika

15( Vozač motornog vozila                                                                                 5 učenika

16) Poštansko-logistički tehničar                                                                        5 učenika

 

 

 1. JU Stručna medicinska škola Podgorica

1)

Zdravstveni tehničar

15 učenika

2)

Farmaceutski tehničar

10 učenika

3)

Zdravstveno-laboratorijski i sanitarni tehničar

10 učenika

4)

Fizioterapeutski tehničar

10 učenika

5)

Zubni tehničar i stomatološki asistent

10 učenika

6)

Kozmetički tehničar

10 učenika

 

 

 1. JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje »Sergije Stanić« Podgorica

1) Hotelsko-turistički tehničar                                                                               5 učenika

2) Restorater                                                                                                      20 učenika

3) Gastronom                                                                                                     30 učenika

4) Tehničar prodaje                                                                                            25 učenika

5) Konobar                                                                                                          5 učenika

6) Kuvar                                                                                                               5 učenika

7) Poslastičar                                                                                                      5 učenika

8) Prodavač                                                                                                         5 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola »Spasoje Raspopović« Podgorica

1) Tehničar zaštite životne sredine                                                                     10 učenika

2) Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja                                  10 učenika

3) Grafički tehničar                                                                                             10 učenika

4) Tehničar metalurgije                                                                                       10 učenika

5) Hemijsko-tehnološki tehničar                                                                           5 učenika

6) Hemijski laborant                                                                                              5 učenika

7) Obrađivač plemenitih metala i legura                                                               5 učenika

8) Tehničar modnog dizajna                                                                                 5 učenika

9) Modni krojač                                                                                                     5 učenika

10) Frizer                                                                                                             10 učenika

11) Prehrambeni tehničar                                                                                     5 učenika

12) Agrotehničar                                                                                                   5 učenika

13) Rasadničar cvjećar                                                                                         5 učenika

14)  Pekar                                                                                                             5 učenika

 

 

 1. JU Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja »Vasa

Pavić« Podgorica

1) Muzički izvođač - klavirista                                                                             3 učenika

2) Muzički izvođač - kontrabasista                                                                       3 učenika

3) Muzički izvođač - flautista                                                                                3 učenika

4) Muzički izvođač - violista                                                                                  3 učenika

5) Muzički izvođač - violinista                                                                               3 učenika

6) Muzički izvođač - violončelista                                                                         3 učenika

7) Muzički izvođač - gitarista                                                                                3 učenika

8) Muzički izvođač - harmonikaš                                                                          3 učenika

9) Muzički izvođač - trubač                                                                                   3 učenika

10) Muzički izvođač - klarinetista                                                                         3 učenika

11) Muzički izvođač - trombonista                                                                        3 učenika

12) Muzički izvođač - hornista                                                                              3 učenika

13) Muzički izvođač - saksofonista                                                                      3 učenika

14) Muzički izvođač - solo pjevač                                                                         3 učenika

15) Muzički izvođač - oboista                                                                               3 učenika

16) Muzički saradnik                                                                                            5 učenika

17) Baletski igrač                                                                                                  2 učenika

 

 

 1. JU Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente »Andre

Navara« Podgorica

1) Muzički izvođač - klavirista                                                                             1 učenik

2) Muzički izvođač - violista                                                                                 1 učenik

3) Muzički izvođač - flautista                                                                                1 učenik

4) Muzički izvođač - violinista                                                                              1 učenik

5) Muzički izvođač - violončelista                                                                         1 učenik

6) Muzički izvođač - gitarista                                                                                1 učenik

7) Muzički izvođač - solo pjevač                                                                          1 učenik

 

 

 1. JU Gimnazija »30. septembar« Rožaje

1)  Opšta gimnazija                                                                                            5 učenika

 

 

 1. JU Srednja stručna škola Rožaje

1)  Elektrotehničar računarskih sistema i mreža                                                     10 učenika

2)  Elektroinstalater                                                                                                 10 učenika

3)  Automehaničar                                                                                                   10 učenika

4)  Instalater termotehničkih sistema                                                                       10 učenika

5)  Stolar-tapetar                                                                                                      10 učenika

6)  Prodavač                                                                                                            10 učenika

7)  Konobar                                                                                                             10 učenika

8)  Kuvar                                                                                                                  10 učenika

9)  Ekonomski tehničar                                                                                            10 učenika

10) Pravno-administrativni tehničar                                                                            5 učenika

11) Agrotehničar                                                                                                       10 učenika

12) Frizer                                                                                                                  10 učenika

13) Hotelsko-turistički tehničar                                                                                  5 učenika

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola »Mladost« Tivat

1)

Opšta gimnazija

5 učenika

2)

Tehničar automehatronike

5 učenika

3)

Instalater termotehničkih sistema

5 učenika

4)

Automehaničar

5 učenika

5)

Elektrotehničar elektronike

5 učenika

6)

Autoelektričar

5 učenika

7)

Elektroinstalater

5 učenika

8)

Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija

5 učenika

9)

Ekonomski tehničar

5 učenika

10)

Kuvar

5 učenika

11)

Elektrotehničar energetike

5 učenika

12)

Mašinski tehničar za energetiku i termotehniku

5 učenika

 

 

 1. JU Muzička škola Tivat

1) Muzički izvođač – flautista                                                                                 1 učenik

 

 

1)

Opšta gimnazija

5 učenika

2)

Opšta gimnazija (na albanskom jeziku)

5 učenika

3)

Hotelsko-turistički tehničar

5 učenika

 

 
 1. JU Srednja mješovita škola „25. maj“ Tuzi

 

4)

Hotelsko-turistički tehničar (na albanskom jeziku)

5 učenika

5)

Prodavač

5 učenika

6)

Prodavač (na albanskom jeziku)

5 učenika

7)

Ekonomski tehničar

5 učenika

8)

Ekonomski tehničar ( na albanskom jeziku)

5 učenika

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvoUlcinj

1)

Opšta gimnazija

2 učenika

2)

Opšta gimnazija (nastava na albanskom jeziku)

2 učenika

3)

Hotelsko-turistički tehničar

3 učenika

4)

Hotelsko-turistički tehničar (na albanskom jeziku)

3 učenika

5)

Prodavač

4 učenika

6)

Prodavač (na albanskom jeziku)

4 učenika

7)

Kuvar

4 učenika

8)

Kuvar (na albanskom jeziku)

4 učenika

9)

Ekonomski tehničar

3 učenika

10)

Ekonomski tehničar (na albanskom jeziku)

3 učenika

11)

Automehaničar

3 učenika

12)

Automehaničar (na albanskom jeziku)

3 učenika

13)

Frizer

3 učenika

14)

Frizer (na albanskom jeziku)

3 učenika

15)

Elektroinstalater

3 učenika

16)

Elektroinstalater (na albanskom jeziku)

3 učenika

 

 

 1. JU Obrazovni centar Šavnik

1) Agrotehničar                                                                                                                  8 učenika

 

 

 1. JU Srednja mješovita škola »17. septembar« Žabljak

1) Gastronom                                                                                                               10 učenika

2) Restorater                                                                                                                10 učenika

3) Konobar                                                                                                                   10 učenika

4) Kuvar                                                                                                                       10 učenika

 

Napomena

 

1) Umjetničke škole određuju termine provjere posebne nadarenosti odnosno sklonosti

učenika.

4) Dokazi o obrazovanju stečeni u inostranstvu dostavljaju se u formi kopije, odnosno prevoda sudskog tumača, uz rješenje o priznavanju obrazovne isprave, odnosno uz potvrdu o započetom postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave.

 

 

Broj: 05-604/23-964/1

Podgorica, 2. oktobar 2023. godine

 

 

M I N I S T A R

 

Mr Miomir Vojinović